:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-53618-140 โทรสาร 0-53618-107

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

 

 

 

วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา และบริการ

ด้านการบริหารราชการ

1 การบริหารราชการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการให้บริการประชาชน

2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของอบต.แม่สวดอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

3 จัดให้มีการใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในการให้บริการประชาชน

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1 จัดให้มีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแต่ละหมู่บ้านอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

2 จัดให้มีและปรับปรุงถนนเข้าพื้นที่ทำการเกษตรแต่ละหมู่บ้านตามความสามารถ และความพร้อมของพื้นที่

3 จัดให้มีและปรับปรุงน้ำประปาแต่ละหมู่บ้านอย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ สะอาด และปลอดภัย

4 จัดให้มีไฟฟ้าพลังงานน้ำให้แก่หมู่บ้านที่มีศักยภาพ และมีต้นทุนที่พร้อม

5 จัดให้มีสนามกีฬาภายในหมู่บ้าน

6 จัดให้มีไฟสว่างในชุมชน

ด้านสังคม

1 ส่งเสริมและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึงการบริการจากอบต.อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

2 ส่งเสริมและสนับสนุนซ่อมสร้างบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความเสียสละเพื่อชุมชน

3 ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษาแก่บุคคลทุกช่วงวัย

4 ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการชุมชน

5 ส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนให้มีการเล่นกีฬา

ด้านเศรษฐกิจ

1 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน

2 ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ของแต่ละหมู่บ้าน

3 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์ให้แก่หมู่บ้านที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ

4 ส่งเสริมและพัฒนาพ่อค้าแม่ค้าในชุมชนให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย

5 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพที่มีอยู่ในชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าทางการค้า

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1 จัดให้มีคณะกรรมการระดับตำบลบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2 ส่งเริมและสนับสนุนสิทธิชุมชนตามกฎหมายในการจัดการ การให้ความรู้ ความเจ้าใจในการบริหารทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ของแต่ละชุมชน

3 ผลักดันอุปสรรคปัญหาในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่นโยบายระดับชาติ

4 สร้างเครือข่ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้ชุมชนมีการจัดการขยะที่ถูกต้อง

ด้านศาสนาและวัฒนธรรม

1 ส่งเสริมและฟื้นฟูศาสนาและวัฒนธรรม

2 ส่งเสริมและฟื้นฟูวิถีชีวิตชาวกะเหรี่ยง

ด้านสาธารณสุข

1 ส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดต่อต่างๆให้แก่ชุมชน

 

เข้าใจ เข้าถึง พร้อมพัฒนาตำบลแม่สวด