:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-53618-140 โทรสาร 0-53618-107

สมาชิกสภาเทศบาล
นายกอดี วนาจรุง
ประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด
นายวรวุธ เลิศรุ่งวทัญญู
รองประธานสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด
นายธวัชชัย ใจแสน
เลขาสภา องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด
นางภัณฑิรา ปัญญานาย
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 1
นายพลวัฒน์ ฤทธิ์ปราโมช
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 2
นายเอกพงษ์ สิริอภิรัตน์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 3
นายหง่อโชย แสงศรทอง
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4
นายสาคร ชัยมงคลวรกุล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 5
นายสุขภิชัย วิริยามรพันธ์
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6
นายศุภักษร วิมานสดใส
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7
นายวิสิทธิ์ สิริเนติทิพย์กุล
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 8
นายบุญทวี วิวัฒน์แสงดี
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 9
นายอาทิตย์ ปรนนิบัติธรรม
สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12