:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-53618-140 โทรสาร 0-53618-107

กองคลัง
นางสาวพิชญา นคกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวไพรผกา ตระกูลพนา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
โทร 081-1692273
นายธนกร ขาวสะอาด
เจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวณิชาภัทร แพทย์ชายแดน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร 062-5941529
นายรณกร เพียรวัชวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
โทร 093-1892939
นางสุจินดา นันทนกุล
พนักงานจ้างทั่วไป