:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-53618-140 โทรสาร 0-53618-107

กองการศึกษา
นางเนตรดาว วงศ์พญา
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางสาวจิราภรณ์ จันตา
นักวิชาการศึกษา
นางสาวลักษณ์ หน่อแก้ว
ครู คศ.1
นางสุกัญญา สันตา
หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สวด
นายประพันธ์ ตุนุ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านแม่แฮด
-ว่าง-
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านแม่หาด
นางสาวรจนา นพคุณ
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก ศพด.ห้วยมะน้ำ
นางดาริพร เพียรวัชวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านแม่สวด
นางสาวจินดา เกษมสำราญ
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านแม่แฮด
นางสาวเข็มอัปสร ลาวัณย์พิมาน
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านแม่หาด
นางสาวแกพอ พรหมเผ่าสกุล
ผู้ดูแลเด็ก ศพด.ห้วยมะน้ำ
นางสาวดาสุ เลิศบูรณาภพ
ผู้ช่วยดูแลเด็ก ศพด.แม่แฮด
นางสาวสาวิตรี วิมานตระการ
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศพด.บ้านแม่หาด
นางสาววอทู แพรสลักจิต
ผู้ช่วยดูแลเด็ก ศพด.ห้วยมะน้ำ