:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-53618-140 โทรสาร 0-53618-107

กองช่าง
นายอาทิตย์ วาธนารุ่งฤดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 081-9604764
นายปณัฐ ศรีสุมิตร
นายช่างโยธาชำนาญงาน
โทร 082-6045388
นายบุญเทียน กาญจนไกรสร
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร 080-6795711
นายสุวิทย์ ธรรมดำรง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
โทร 065-4705101
นางสาวสุพรรณี เลิศพิเชียรไพบูลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
โทร 093-3081450
นายสุทร จรูญเนติกุล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
โทร 0923410103