:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-53618-140 โทรสาร 0-53618-107

ข้อมูลผู้บริหาร
นายยอดชาย พรพงไพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด
โทร 063-5750921
นายภากร คล้ายวงค์ประยูร
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด
โทร 063-7526869
นายอภิชาติ เชียงแก้ว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด
โทร 096-0249099
นายสันติภาพ เลิศพิเชียรไพบูลย์
เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด
โทร 098-7503989