:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-53618-140 โทรสาร 0-53618-107

หัวหน้าส่วนราชการ
นายธวัชชัย ใจแสน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด
โทร 084-9335286
นางสาวพิชญา นคกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด
โทร 082-5135248
นางเนตรดาว วงศ์พญา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 086-1849249
นายอาทิตย์ วาธนารุ่งฤดี
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร 081-9604764
นางสาวพิชญา นคกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 082-5135248