:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด // ติดต่อสอบถาม: โทรศัพท์ 0-53618-140 โทรสาร 0-53618-107

สำนักปลัด
นายธวัชชัย ใจแสน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด
โทร. 0849335286
นางสาวพิชญา นคกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด
โทร 082-5135248
นางเนตรดาว วงศ์พญา
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 086-1849249
จ่าเอกยงยุทธ คำน้อย
นักทรัพยากรบุคคล
โทร 091-6377576
นางปุณิกา กาญจนไกรสร
นักพัฒนาชุมชน
โทร 086-2074848
นางสาวภัณฑิรา พลับพลึงไพร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
โทร 093-3340680
จ่าสิบตรียุทธภูมิ สายสวาท
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
โทร 098-3193478
นางธัญชนก อภิวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร 092-1454191
นางสาวจิราพร จันตา
นักวิชาการศึกษา
นางยลดา มะโนเป็ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
นางสาวนภษร ทองประดิษฐ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวมัสญา บุญเรือง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายศรัณย์ ชอบชัยชนะ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นายภาสกร เลิศพิเชียรไพบูลย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายมานิด ชิดชม
พนักงานขับรถยนต์
นายศรศิลป์ แสงอรุณ
พนักงานขับเคลื่อนจักรกลขนาดเบา
นายจีรวัฒน์ วิวัฒน์แสงดี
พนักงานจ้างทั่วไป
นายผัด วงค์เทพ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายสมชัย นำเปี้ย
พนักงานจ้างทั่วไป